Adatvédelmi és Süti Szabályzat

Verzió 1.0

Pupa Milano 25, Via Appiani, Monza, Italy; (a továbbiakban: „Pupa Milano”) elkötelezett a honlapjait használók online adatvédelme iránt. Mint ilyen Pupa Milano az EU 2016/79 rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikke alapján elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy segítse a Pupa Milano adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatának és annak megértését, hogy az Ön személyes adatait miként kezeljük a honlapjaink (a továbbiakban együttesen: „Honlap”) használata során. A jelen Adatvédelmi Szabályzat egyúttal tájékoztatást nyújt annak érdekében is, hogy Ön adott esetben a személyes adatai kezeléséhez kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló módon tudjon hozzájárulni. A Pupa Milano az Ön által rendelkezésre bocsájtott vagy más módon a Pupa Milano szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben (pl. hozzáférés a Honlap korlátozottan hozzáférhető felületeihez, Pupa Milano, stb.) gyűjtött információt és adatokat a Rendelettel összhangban használja fel. Ez különösen azt jelenti, hogy a Pupa Milano minden személyes adat kezelése esetén tiszteletben tartja a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság, adattakarékosság, pontosság, integritás és bizalmas jelleg alapelveit.

1. Adatkezelő

Valamennyi, a személyes adatokra vonatkozó, Honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenység tekintetében az adatkezelő a Pupa Milano, ahogy megnevezésre került ezen Adatvédelmi Szabályzat elején. Minden, a személyes adatok Pupa Milano általi kezelésére vonatkozó kérdéssel, ideértve a Pupa Milano adatfeldolgozóinak listáját is, ide fordulhat: privacyHU@pupa.it

2. A kezelt Személyes Adatok

Tájékoztatjuk arról, hogy a Honlap használata során a Pupa Milano Önre mint egyénre vonatkozó, vagy az Ön – közvetlen vagy kiegészítő információval együtt történő – azonosítását lehetővé tevő, vagy más egyénekre vonatkozó adatokat („Személyes Adatok”) gyűjthet és kezelhet Önről, így például az Ön nevét, egy azonosító számát, egy online azonosítót vagy egy vagy több fizikai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi tulajdonságát.

a. Böngészési adatok

A Honlap működése, ahogy az megszokott az interneten található más honlapok esetében is, magában foglalja számítógépes programok és szoftveres eljárások alkalmazását; ezek szokásos működésük során a Honlap felhasználóiról adatokat gyűjtenek. Noha a Pupa Milano ezen adatokat nem annak céljából gyűjti, hogy azokat konkrét felhasználókhoz kapcsolja, lehetséges ezen felhasználók azonosítása, vagy közvetlenül ezen adatokon keresztül, vagy más, összegyűjtött adattal együtt. Ennélfogva ezen adatok szintén Személyes Adatoknak minősülnek. Ez az adat magában foglalja az operációs rendszer és IT környezet számos paraméterét, ideértve az Ön IP címét, tartózkodási helyét (ország), a számítógépe domain neveit, a Honlapon indított kérések eredményének URI (egységes erőforrás-azonosító) címét, a kérések időpontját, a kérések szerverre való elküldésének módját, a kérések eredményeként kapott fájl méretét, azt a számkódot, amely jelzi a szerver válaszának jellegét (sikeres, hiba, stb.), stb. Ezeket az adatokat kizárólag a Honlap használatára vonatkozó, anonim, statisztikai célú információk gyűjtésére használjuk, továbbá azért, hogy biztosítsuk a Honlap helyes működését és a hibák és/vagy visszaélések azonosítását. Az adatokat az adatkezelést követően azonnal töröljük, kivéve akkor, ha azokra a felelős személyek azonosításához szükség van egy esetleges, olyan kibertérben elkövetett bűncselekmény esetén, amely a Honlapot vagy harmadik személyeket károsítja – ebben az esetben az internetes -hozzáférést a szükséges időtartamig meg lehet tartani

b. A Személyes Adatok különleges kategóriái

Ön jogosult a Honlap „Dolgozz velünk” felületén keresztül olyan Személyes Adatokat elküldeni, amelyek a Rendelet 9. cikkében meghatározott kategóriába eshetnek – ilyen adatok „a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok”.
Ez nem jelenti akadályát annak, hogy Ön a Honlapon keresztül elküldje az önéletrajzát egy álláspályázatra, ugyanakkor a Pupa Milano arra kéri Önt, hogy a fenti kategóriába tartozó Személyes Adatokat ne közöljön magáról, kivéve, ha ezt feltétlenül szükségesnek tartja. A Pupa Milano emlékeztetni Önt arra, hogy a Rendelet 9. cikk (2) bek. e) pontja szerint ha Ön közli a Személyes Adatok különleges kategóriáit, ezek kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül, ezzel kapcsolatban a Pupa Milano semmilyen esetben sem vonható felelősségre és hozzá ezzel kapcsolatban panasz nem nyújtható be, mert ebben az esetben az adatkezelés arra tekintettel megengedett, hogy az adatokat Ön kifejezetten nyilvánosságra hozta.
Mindenesetre a Pupa Milano hangsúlyozni kívánja ezen Személyes Adatok kezelésére vonatkozóan az Ön kifejezett hozzájárulásának fontosságát, akkor is, ha Ön ezen adatok megosztásáról döntött. Kérjük annak figyelembevételét, hogy a jelentkezőnek egy bizonyos állásra történő kiválasztásának céljából a Pupa Milano úgy dönthet, hogy elemzi az Ön által az interneten szabadon elérhetővé tett, szakmai közösségi média oldalakat (pl. LinkedIn).

c. Az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatok

A Honlap néhány szolgáltatásának használata során, Ön jogosult arra, hogy más személyekre vonatkozó Személyes Adatokat küldjön el. Minden olyan helyzetben, ahol Ön más személyekre vonatkozó Személyes Adatok Honlapon keresztül történő megosztásáról dönt, Önt tekintjük ezen Személyes Adatok önálló adatkezelőjének és Ön vállal minden, ezzel együtt járó kötelezettséget és felelősséget. Ez azt jelenti, hogy Önnek meg kell győződnie arról, (i) hogy ezen harmadik személyek Személyes Adatainak ilyen módon való felhasználására ezen harmadik személyek hozzájárulásával rendelkezik, mielőtt a Pupa Milano részére azokat szolgáltatja, (ii) vagy hogy más olyan jogalappal rendelkezik, ami lehetővé teszi az adatok jogszerű kezelését.
E célból Ön köteles teljes mértékben helytállni a Pupa Milano felé azon harmadik személyek ezen Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő bármilyen kártérítési panaszával, igényével vagy követelésével szemben, akiknek az adatait a Honlap az Ön kezdeményezésére kezeli.

d. Social Log in

Ön hozzáférhet a webhelyhez és a szolgáltatásokhoz egy harmadik fél, például a Twitter, a Facebook vagy hasonló szolgáltatás által biztosított hitelesítő adatokkal ("közösségi bejelentkezés"). Ebben az esetben ellenőrizze az adott szolgáltatás beállításait, és figyelmesen olvassa el a harmadik fél szolgáltatójának irányelveit, mivel ezek felhatalmazhatják a harmadik fél szolgáltatót személyes adatainak megosztására, és felhatalmazhatják a Micys-t olyan információk gyűjtésére, mint az Ön kapcsolatai, barátai és egyéb adatok. A harmadik fél szolgáltatásánál vezetett fiókjához kapcsolódó azonosító kódot megőrizzük, ha azt a Pupa szolgáltatásba való bejelentkezéshez vagy az oldalon tárolt tartalom megosztásához használja; a megőrzésre addig kerül sor, amíg a kért szolgáltatások nyújtásához szükséges. Ha bejelentkezve létrehoz egy Pupa-fiókot, vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a webhelyen, a fiókjában lévő adatokat felhasználhatjuk a webhelyen lévő profiljának kiegészítéséhez. A közösségi bejelentkezésen keresztül bármikor frissítheti vagy módosíthatja profilját és elérhetőségi adatait. A következő bekezdésben ismertetett feltételek szerint a Webhelyen bevezetett cookie-k és más hasonló technológiák segítségével is gyűjthetünk információkat Önről és szolgáltatásaink használatáról. A Társaság feldolgozhatja az Ön elérhetőségi adatait annak érdekében, hogy lehetővé tegye Önnek a Honlap személyes területének elérését és az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételét. Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a Személyes területhez kizárólag a Google-adatai segítségével férhet hozzá. A Társaság hangsúlyozza, hogy ebben az esetben a Google csak az Ön keresztnevét, vezetéknevét és e-mail címét közli. Az Ön közösségi profiljára vonatkozó egyéb adatok nem kerülnek továbbításra a Társaságnak, amely kizárólag a regisztrációs folyamat egyszerűsítése érdekében vezette be ezt a rendszert.

e. Sütik

További információkért látogasson el: https://www.pupamilano.hu/cookies.html

3. Az adatkezelés célja

A Pupa Milano az Ön Honlapon keresztül gyűjtött Személyes Adatait az alábbi célokra kívánja felhasználni:
a. Az Ön kéréseinek megfelelő szolgáltatások nyújtása céljából, például: (i) a Honlap korlátozott hozzáférésű felületeihez hozzáférés biztosítása; (ii) hírlevelekre történő feliratkozás;
b. Az Ön segítség vagy tájékoztatás iránti kéréseinek megválaszolása érdekében;
c. A Honlapon keresztül elküldött önéletrajzok elemzése céljából, valamint bármely olyan jelölttel való kapcsolatfelvétel céljából, aki elküldte a jelentkezését;
d. Olyan jogszabályoknak való megfelelés érdekében, amelyek a Pupa Milano számára előírják bizonyos Személyes Adatok gyűjtését és/vagy további kezelését.

4. Az adatkezelés jogalapjai és kötelező/mérlegelésen alapuló jellege

A Pupa Milano az Ön Személyes Adatait a 3. pontban megjelölt célokkal összhangban az alábbi jogalapok alapján kezeli:
3. a), 3. b) és 3. c) pontok: az ezen célokból történő adatkezelés a Honlap szolgáltatásainak nyújtásához szükséges, így a vonatkozó jogalap az adatkezelés szükségessége az Önnel kötött szerződés teljesítésének érdekében, valamint az Önnel kötött szerződést megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele érdekében – a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. Ön nem köteles ezen célokra megadni a Személyes Adatait a Pupa Milano számára, ugyanakkor ha nem adja meg, a Pupa Milano nem tudja a Honlap szolgáltatásait az Ön számára nyújtani, és a Pupa Milano nem tudja az Ön kéréseit megválaszolni, vagy hozzáférni az Ön által esetlegesen elküldött önéletrajzokhoz.
• A 3. c) pontra vonatkozóan, különösen az Ön által az interneten szabadon elérhetővé tett, szakmai közösségi média oldalaknak a Pupa Milano általi elemzése során, a Pupa Milano a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontjára támaszkodik – azaz az adatkezelés a Pupa Milano arra vonatkozó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, hogy ellenőrizze, felmerül-e bármilyen kockázat a jelölt alkalmasságára vonatkozóan az adott elérhető állás betöltésével kapcsolatban.
3. d) pont: az ezen célból történő adatkezelés a Pupa Milano számára a jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából szükséges, így a vonatkozó jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége – a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Amikor Ön bármilyen Személyes Adatát a Pupa Milano rendelkezésére bocsátja, a Pupa Milano köteles ezen Személyes Adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával kezelni, ami magába foglalhatja az Ön személyes adatainak megőrzését vagy a hivatalos hatóságok felé történő kiadását adó- vagy illetékkötelezettség vagy más jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

5. A Személyes Adatok címzettjei

A 3. pontban meghatározott célokból az Ön Személyes Adatai megosztásra kerülhetnek különböző személyekkel / szervezetekkel (a továbbiakban együttesen: „Címzettek”):
• A Pupa Milano nevében adatfeldolgozókként eljáró szervezetek, így különösen:
• Személyek, társaságok és szakmai cégek, amelyek a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban tanácsokat és konzultációt biztosítanak a Pupa Milano számára könyvelési, adminisztratív, jogi, adóügyi, pénzügyi és követeléskezelési kérdésekben;
• a Honlap szolgáltatásainak nyújtása céljából megbízott szervezetek (tárhely-szolgáltatók, e-mail felületet biztosítók);
• Technikai karbantartás (ideértve a hálózati eszközök és az elektronikus kommunikációs hálózatok karbantartását) végzésére feljogosított személyek.
• Állami szervezetek, testületek és hatóságok, amelyekkel az Ön Személyes Adatai az alkalmazandó jogszabályoknak és ezen szervezetek kötelező erejű utasításainak történő megfelelés érdekében közölhetők;
• Azon személyek, akiket a Pupa Milano felhatalmazott arra, hogy kezeljék azon Személyes Adatokat, amelyek a Honlap szolgáltatásainak ellátásához feltétlenül szükségesek, és akik titoktartási kötelezettséget vállaltak vagy egyébként az alkalmazandó jogszabályok alapján titoktartásra kötelesek (pl. a Pupa Milano munkavállalói).

6. A Személyes Adatok továbbítása

Az Ön Személyes Adatainak némelyike az Európai Gazdasági Térségen kívüli Címzettekkel megosztásra kerülhet. A Pupa Milano biztosítja, hogy az Ön Személyes Adatait ezen Címzettek is a Rendelettel összhangban kezeljék. A Rendelet alapján az adattovábbítás történhet megfelelőségi határozat vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek alapján. További információt a Pupa Milano alábbi címén talál: privacyHU@pupa.it

7. A Személyes Adatok megőrzése

A 3. a) és 3. b) pontokban meghatározott célokra történő adatkezeléssel érintett Személyes Adatokat a Pupa Milano az ezen célok teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig kezeli - mivel ezeket a Személyes Adatokat a Honlap szolgáltatásainak nyújtása érdekében kezeli, a Pupa Milano ezeket minden esetben annyi ideig őrzi, ameddig a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatos felelősség el nem évül (az alkalmazandó jogszabályokban meghatározottak szerint), így védve a saját érdekeit.
A 3. c) pontban rögzítetteknek megfelelően, a Honlapon keresztül elküldött önéletrajzokban található Személyes Adatokat a Pupa Milano mindaddig megőrzi, ameddig az állás, amelyre az önéletrajzot elküldték, szabad. A spontán jelentkezések (tehát álláshirdetés nélkül beküldött jelentkezések) esetében, a Személyes Adatok 1 (egy) évig őrizhetők meg. A Pupa Milano felveheti a jelöltekkel a kapcsolatot a fent említett határidő lejárta előtt annak érdekében, hogy a megőrzési idő meghosszabbítását kérje.
A 3. d) pontban meghatározott célokra történő adatkezeléssel érintett Személyes Adatokat a Pupa Milano a vonatkozó jogi kötelezettségek vagy az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt ideig őrzi.
A Személyes Adatok tekintetében a Pupa Milano által alkalmazott megőrzési időkkel, és az ezek meghatározására vonatkozó követelményekkel kapcsolatos további információért kérjük, forduljon privacyHU@pupa.it

8. Práva dotknutých subjektov

A Rendelet III. fejezetében foglaltak szerint Ön, mint érintett, bármikor jogosult a Pupa Milano tól a Személyes Adataihoz való hozzáférést kérni, továbbá jogosult a Személyes Adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, továbbá tiltakozhat azok kezelése ellen. Ön szintén jogosult az Ön Személyes Adatai kezelésének korlátozását kérni a Rendelet 18. cikke szerinti esetekben, valamint jogosult az Ön által a Pupa Milano rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni a Rendelet 20. cikke szerinti esetekben. A kérelmeivel írásban fordulhat a Pupa Milano hoz az alábbi elérhetőségeken: privacyHU@pupa.it Kérjük, hogy minden esetben vegye figyelembe, hogy Ön, mint érintett, a fentieken túl jogosult panaszt benyújtani az Ön Személyes Adatainak védelmével kapcsolatban illetékes felügyeleti hatóságokhoz, ha Ön szerint az Ön Személyes Adatainak ezen Honlapon keresztül történő kezelése sérti az alkalmazandó jogszabályokat.